čl. I

 

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je o.s. D.U.Bec. (dále jen ”sdružení”);

 

2) Sídlem sdružení je:

           

            Věšínova 16.

            Ostrava – Zábřeh

            700 30

 

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

4) Charakter sdružení

Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují pedagogové v oblasti dramatického umění.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cíle sdružení jsou:

 

-          rozvoj dramatického umění skrze divadlo ve výchově

-          vzdělávání učitelů v oblasti dramatické výchovy

-          výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých prostředky dramatického umění

-          výchova k diváctví

-          podpora volno-časových uměleckých aktivit jako prevence proti sociálně patologickým jevům

-          podpora naplňování školního vzdělávacího programu

 

 

 

čl. III

 

Náplň a formy činnosti

 

Náplň sdružení:

 

-          nabídka různých forem divadla ve výchově (Divadlo fórum, participační divadlo, atd.) výchovně-vzdělávacím institucím

-          organizování seminářů podporující osobnostně sociální rozvoj učitelů a vychovatelů

-          organizování seminářů podporující aktivizující metody výuky

-          vytváření dramatických lekcí podle požadavků a na základě zjištěných potřeb daných škol, tříd, atd.

-          ve spoluprácí s (nejen)ostravskými divadly připravovat workshopy, vedoucí k výchově poučeného (kritického) diváka.

-          vytvoření podmínek pro vznik a činnost amatérských divadelních skupin

 

 

Forma sdružení:

 

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech dramatického umění, zejména:

 

-          praktická činnost členů ve spolupráci s divadly

-          kooperace s jinými sdruženími majícími stejné cíle jako naše sdružení

-          spolupráce se školami např. ZŠ, SŠ a jinými institucemi DDM, OU

-          pořádání seminářů, lekcí, worskshopů

-          osvětová poradenská činnost.

 

 

 

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

 

 

čl. IV

Členství ve sdružení

 

1) Členem sdružení může být fyzická či právnická osoba starší 15let

 

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení.

 

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

4) Členství zaniká

-          doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení.

-          rozhodnutím členské schůze o vyloučení.

-          nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.

-          úmrtí, zánikem právnické osoby

 

 

5) Člen má právo

-          účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

-          účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

-          předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

-          podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

 

 

 

 

6) Člen má povinnost

-          dodržovat tyto stanovy

 

 

čl. V

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

-          členská schůze

-          výbor a předseda sdružení

-          revizor sdružení

 

 

čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně

 

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení.

 

4) Členská schůze

-          schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

-          volí výbor sdružení a revizora

-          schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

-          přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena

-          určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

 

 

čl. VII

 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1) Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí). Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

-          na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

-          připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

 

 

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou /výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

 

 

čl. VIII

Revizor sdružení

 

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

 

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

 

čl. IX

Zásady hospodaření

 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být p

Kontakt

Tomáš Kováč

dubaci.os@gmail.com

724287466

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode