Seminář Divadlo fórum

Divadlo Fórum je formou divadla ve výchově, která otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá krátkého konfliktního divadelního příběhu, který zrcadlí otázky či problémy lidí, a aktivního přístupu diváků k pozitivní změně v jejich chování. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit. Témata jsou volena tak, aby byla pro skupinu diváku aktuální a zajímavá, neboť bezprostřední zájem na problému je základním předpokladem pro aktivní účast diváků na jeho řešení, je tím, co boří bariéry mezi hercem a divákem, co odvádí pozornost od přílišné sebekontroly, od obavy a studu aktivně vstoupit do děje a pokusit se ho zvrátit. Dochází k diskusi o chování lidí-hercu, k pochopení daného problému a jeho řešení či k vyřešení a k vetší empatii.

(Marie Pavlovská, název příspěvku: Divadlo fórum jako prostředek pomáhající řešit problémové situace in https://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=68)

 

Seminář divadlo Fórum je určen pro učitele, kteří mají touhu hledat nové možnosti k nahlížení na problémy mladých adolescentů.  Pomocí Divadla fórum lze také pomoci naplňovat oblast průřezového tématu osobnostní a sociální výchova, neboť:

 

V oblasti postojů a hodnot DF napomáhá:

-         -  uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení.

-         - uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr

 

 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností DF napomáhá:

-         -  hledat cesty, jak čelit zátěžím vyplývajícím z charakteru života v dané době

-          - nabýt specifické dovednosti (seberegulativní i komunikační) pro zvládání různých sociálních situací (komunikačně složité situace; soutěž; spolupráce; pomoc atd.)

-          - vytvořit si rejstřík různých variant chování a zodpovědně se rozhodovat o využití různých typů chování a jednání v různých situacích

-         -  porozumět sociální skupině, v níž žije

 

Časová dotace:

3 x 6 hod.

 

Cena:

650 Kč./osoba (minimální počet účastníků je 6)

 

Místo:

V prostorách vaší školy, klubovny, apod.


 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode